Jasna umowa licencji ramowej. Przejrzysta licencja.

Przejrzysta licencja na oprogramowanie. Bez długoterminowego zobowiązania. Bezpłatny okres próbny. Możliwość odstąpienia od umowy. Każdego dnia tysiące użytkowników korzystają z naszych programów i chcemy, byś był jednym z nich.

Licencja ramowa

1 LICENCJODAWCA I SPRZEDAWCA Licencjodawcą i sprzedawcą w zależności od konkretnego oprogramowania, określonego dalej, może być jeden ze wskazanych podmiotów: A. Studio JZK sp. z o. o., NIP 5842727739, REGON 221674718, KRS 0000423780, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ, kapitał zakładowy 505344 zł wpłacony w całości, ul. Wita Stwosza 81, 80-268 Gdańsk albo B. JZK24 sp. z o.o,, NIP 5842771700, REGON 380071994, KRS 0000729513, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ, kapitał zakładowy 16761 zł wpłacony w całości, ul. Wita Stwosza 81, 80-268 Gdańsk albo C. Studio JZK Programy Komputerowe, NIP 5841489982, REGON 191445308, ul. Wita Stwosza 81, 80-268 Gdańsk.
2 LICENCJOBIORCA I UŻYTKOWNIK Stroną umowy jest każda osoba fizyczna lub prawna, która instaluje albo używa oprogramowanie określone wyżej, zwana dalej użytkownikiem, zdolna do czynności prawnych, w tym do zawarcia umowy na odległość. Domniemywa się, że licencjobiorca jest użytkownikiem.
3 OBOWIĄZYWANIE UMOWY Niniejsza umowa licencji ramowej obowiązuje każdego użytkownika od momentu pierwszego użycia albo instalacji oprogramowania albo aktualizacji wcześniejszego oprogramowania. Umowa zastępuje wszystkie poprzednie umowy. Umowa ma charakter ramowy, adhezyjny i nie jest indywidualnie negocjowana. Akceptacja umowy jest warunkiem instalacji i uruchomienia oprogramowania. Jeśli użytkownik nie akceptuje tej umowy, nie może używać oprogramowania, nie może go instalować, a zainstalowane oprogramowanie zobowiązany jest usunąć niezwłocznie. Użytkownik może posiadać dodatkowe uprawnienia wynikające z imiennej licencji indywidualnej, umowy na czas oznaczony zawartej z licencjodawcą wcześniej, albo z odrębnej umowy zawartej pisemnie z licencjodawcą. W pozostałym zakresie wszelkie prawa są zastrzeżone.

Oprogramowanie

4 OPROGRAMOWANIE Przez oprogramowanie rozumie się gotowe aplikacje dla systemu Microsoft Windows™, udostępniane jako gotowe treści cyfrowe, w szczególności oprogramowanie branżowe, finansowe, księgowe, do prowadzenia firmy, do fakturowania i specjalistyczne oraz jego elementy składowe, komplementarne i dodatkowe, licencjonowane na rynek polski dla polskiego użytkownika końcowego przez licencjodawcę określonego dalej, wydawane pod marką JZK®, JZK software, JZK24, JZK 365, Facturo, Druczek®, Firma 365, Faktura VAT, Kody 365 lub innymi w zależności od konkretnego oprogramowania.
5 GOTOWE TREŚCI CYFROWE Oprogramowanie jest polskim produktem autorskim oferowanym w formie gotowych treści cyfrowych, to jest aplikacji przeznaczonych dla systemu Windows. Oprogramowanie jest oferowane w formie gotowej i zamkniętej. Zakres cech, właściwości oraz funkcjonalności odpowiada aktualnie udostępnionej wersji aplikacji, bez wpływu na wersje udostępnione w przyszłości lub przeszłości. Oprogramowanie jest oferowane w formie gotowej i zawiera funkcjonalność określoną jako "tu i teraz". Licencjodawca nie składa żadnych zapewnień co do przyszłej zawartości oprogramowania, nie przyjmuje zamówień w tym zakresie ani nie świadczy usługi dostosowania oprogramowania do indywidualnych potrzeb użytkownika.
6 POTRZEBY UŻYTKOWNIKA Oprogramowanie zostało wytworzone z myślą o podstawowej instalacji systemu i przeciętnego użytkownika, bez uwzględnienia szczególnych potrzeb konkretnego użytkownika, jego tożsamości, sprzętu na którym będzie użytkowane ani indywidualnego sposobu pracy.
7 ZASTOSOWANIE OPROGRAMOWANIA Oprogramowanie z zasady służy do wspomagania prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej i nie jest przeznaczone dla konsumentów, chyba że licencjodawca wskaże inaczej. Licencjobiorca jest użytkownikiem samoistnym, zaś licencjodawca nie ma wiedzy, kontroli ani nadzoru nad sposobem użytkowania oprogramowania. Licencjodawca nie odpowiada za następstwa użycia lub zaniechania użycia oprogramowania, nawet jeśli został poinformowany o takich skutkach albo mógł im zapobiec.
8 UŻYTKOWANIE Użytkownik ma prawo nieodpłatnie zainstalować i użytkować oprogramowanie na jednym komputerze wyłącznie w celu oceny jego przydatności oraz zgodności z indywidualnymi potrzebami, odczytu danych albo innych czynności technicznych. Instalowanie i użytkowanie oprogramowania w tym zakresie nie wymaga wiedzy i zgody licencjodawcy. Użytkowanie oprogramowania w pozostałym zakresie, w szczególności w celu związanym z działalnością zawodową, gospodarczą, w jednostce finansów publicznych, administracji państwowej albo samorządowej, wymaga nabycia imiennej licencji indywidualnej za zgodą licencjodawcy. Imienna licencja indywidualna określi zakres użytkowania, w tym dozwoloną ilość stanowisk komputerowych oraz dozwolony okres użytkowania. Licencjobiorca jest użytkownikiem samoistnym, zaś licencjodawca nie ma wiedzy, kontroli ani nadzoru nad sposobem użytkowania oprogramowania. Licencjodawca nie odpowiada za następstwa użycia lub zaniechania użycia oprogramowania, nawet jeśli został poinformowany o takich skutkach. Zakazane jest wykorzystywanie oprogramowania do prowadzenia działalności sprzecznej z prawem, z dobrymi obyczajami, naruszania praw osób trzecich lub działania na czyjąś szkodę. Zakazane jest użytkowanie oprogramowania bez ważnej licencji albo po odstąpieniu od umowy, z wyjątkiem zakresu dozwolonego w tym dokumencie..
9 NALEŻYTA STARANNOŚĆ Oprogramowanie jest produktem cyfrowym o wysokim stopniu zaawansowania technicznego. Licencjodawca zapewnia wyłącznie, że w zakresie posiadanej wiedzy i umiejętności dołożył należytej staranności, aby oprogramowanie działało zgodnie z celem, dla którego zostało przygotowane,. Wszelkie dodatkowe gwarancje są wyłączone. Użytkownik jest zobowiązany samodzielnie zweryfikować poprawność pracy w swoim systemie oraz zgodność z oczekiwaniami. Licencjodawca nie weryfikuje i nie potwierdza celu wykorzystywania oprogramowania, nie udziela zapewnień co do zgodności z konkretnym sprzętem albo systemem i nie odpowiada za skutki braku takiej zgodności, nawet jeśli mógł im zapobiec.
10 WYMAGANIA TECHNICZNE Oprogramowanie posiada minimalne wymagania techniczne, określone w miejscu udostępnienia treści cyfrowych, w tym na stronie internetowej właściwej dla danego oprogramowania. Wymagania techniczne określają typowy system komputerowy, dla którego przewidziano zastosowanie oprogramowania, ale nie gwarantuje jego uruchomienia lub poprawnej pracy. Wykorzystywanie oprogramowania bez spełnienia wymagań technicznych jest na wyłączne ryzyko użytkownika i w skrajnych wypadkach może prowadzić do utraty danych.

Aktualizacje

11 AKTUALIZACJE OPROGRAMOWANIA Licencjodawca dokłada starań, aby oprogramowanie było aktualne w zakresie zmieniających się przepisów prawa, zmian technicznych, otoczenia prawnego lub rynkowego. Licencjodawca może udostępniać aktualizacje oprogramowania w przyszłości. Licencjodawca nie składa żadnych zapewnień co do przyszłej zawartości oprogramowania ani nie gwarantuje jego aktualizowana lub kontynuacji w przyszłości. Umowa imiennej licencji indywidualnej może zawierać oznaczenie okresu, w jakim aktualizacje mogą być dostępne nieodpłatnie. W innym zakresie aktualizacje mogą wymagać zawarcia nowej umowy imiennej licencji indywidualnej na zasadach obowiązujących w dniu jej zawierania.
12 AKTUALIZACJA LICENCJI Uruchomienie aktualizacji wymaga co do zasady akceptacji warunków licencji ramowej obowiązujących w dniu publikacji aktualizacji. W zakresie, w jakim pozostaje to możliwe, zawarta wcześniej umowa imiennej licencji indywidualnej pozostaje w mocy w odniesieniu do danej aktualizacji. Jeśli aplikacja objęta umową imiennej licencji indywidualnej nie jest aktualizowana lub zostaje wycofana, licencjobiorca ma prawo odstąpienia od umowy albo zamiany umowy imiennej licencji indywidualnej na inną, na zasadach określonych w tym dokumencie.
13 WARUNKI TECHNICZNE Licencjodawca dokłada starań, aby kolejne aktualizacje oprogramowania w zakresie technicznie uzasadnionym prawidłowo współpracowały z danymi wprowadzonymi we wcześniejszych wersjach oprogramowania. Licencjodawca nie udziela z tego tytułu jednak żadnej gwarancji ,a rękojmia jest wyłączona w maksymalnym zakresie dopuszczalnym prawem. Uruchomienie aktualizacji może wymagać spełnienia nowych wymagań technicznych, innych niż obowiązujące w momencie pierwszej instalacji. W razie niespełniania tych wymagań, uruchomienie aktualizacji jest zabronione.

Gwarancja i rękojmia

14 FUNKCJONALNOŚCI TU I TERAZ Funkcjonalność i cechy oprogramowania określone są jako "tu i teraz". Oprogramowanie nie posiada funkcjonalności dorozumianych, niejawnych, przyszłych albo przeszłych. Licencjodawca nie udziela żadnego zapewnienia ani gwarancji udostępnienia aktualizacji, jej funkcjonalności ani zawartości, nawet jeśli został poinformowany o konieczności zaktualizowania oprogramowania.
15 WYŁĄCZENIA Licencjodawca nie udziela gwarancji. Rękojmia jest wyłączona z wyjątkiem prawa do odstąpienia od umowy w zakresie imiennej licencji indywidualnej w przypadku wykorzystywania oprogramowania przez osobę fizyczną do celów niezwiązanych z działalnością zawodową, w ciągu 14 dni od daty jej zawarcia, po złożeniu oświadczenia wobec licencjodawcy o odstąpieniu od umowy. W zakresie dopuszczalnym prawem rękojmia z tytułu aktualizacji jest wyłączona, z wyjątkiem prawa do odstąpienia od umowy z tytułu utraty przydatności lub funkcjonalności oprogramowania po aktualizacji. Odpowiedzialność licencjodawcy za zgodność z umową jest ograniczona co do istnienia funkcjonalności określonych w sposób jawny w wersji oprogramowania z dnia zawarcia umowy imiennej licencji indywidualnej.
16 SKONSUMOWANIE TREŚCI CYFROWYCH Skonsumowanie treści cyfrowych zgodnie z przepisami prawa wyklucza odstąpienie od umowy, chyba że odstąpienie następuje w ciągu 14 DNI od daty zawarcia umowy, pierwszych 14 DNI pierwszego okresu subskrypcji abo gdy odstąpienie następuje w następstwie innych uprawnień wynikających z niniejszej licencji ramowej albo ogólnych przepisów prawa, jeśli nie zostały skutecznie wyłączone tą umową.

licencja indywidualna

17 IMIENNA LICENCJA INDYWIDUALNA Użytkownik może odpłatnie zawrzeć umowę imiennej licencji indywidualnej, która określi zakres dopuszczalnego użytkowania oprogramowania, w szczególności w celu związanym z działalnością zawodową, gospodarczą, w jednostce finansów publicznych, administracji państwowej albo samorządowej. W zakresie nieobjętym umową imiennej licencji indywidualnej obowiązują postanowienia licencji ramowej. Imienna licencja indywidualna może mieć formę licencji kompleksowej, udostępniającej więcej niż jedną funkcjonalność w ramach jednej umowy, pakiety dodatkowe albo zawierać usługi dodatkowe, w tym usługę obsługi odpłatnej. Imienna licencja indywidualna, w tym licencja kompleksowa, jest traktowana jako jedna całość, nie może być dzielona, a ewentualne odstąpienie od umowy może dotyczyć tylko licencji w całości.
18 ILOŚĆ STANOWISK Jeśli nie wskazano inaczej, imienna licencja indywidualna opiewa na jedno stanowisko komputerowe, w rozumieniu jednego użytkownika zalogowanego na jednym komputerze. Przy pracy w sieci ilość stanowisk oznacza ilość stanowisk, które w jednym czasie mogą mieć dostęp do oprogramowania. Użytkownik będący osobą fizyczną, posiadający imienną licencję indywidualną na jedno stanowisko, może zainstalować oprogramowanie na większej ilości stanowisk, nie więcej niż trzy, jeśli wszystkie te stanowiska są pod jego wyłączną kontrolą, a licencjobiorca w jednym czasie będzie korzystać z oprogramowania wyłącznie na jednym z tych stanowisk.
19 CZAS UŻYTKOWANIA Jeśli nie wskazano inaczej, imienna licencja indywidualna jest wydawana na okres 1 roku, a okres ten rozpoczyna się od daty zawarcia umowy. Wyłącznie w przypadku, gdy użytkownik posiada wcześniejszą imienną licencję indywidualną na to samo oprogramowanie w identycznym zakresie, wydana imienna licencja indywidualna może zostać przedłużona o okres, w którym obie licencje nakładają się. Przedłużenie może zostać wykonane przez BOK licencjodawcy na wniosek użytkownika, wyłącznie pod warunkiem, że nie jest dłuższe niż 30 DNI, a zakres umowy i dane użytkownika są identyczne, a żadna z umów nie jest subskrypcją.

SUBSKRYPCJE

20 SUBSKRYPCJE Użytkownik może nabyć subskrypcję oprogramowania, która polega na okresowym, automatycznym wydawaniu nowej licencji indywidualnej po otrzymaniu kolejnej płatności za następny okres. Płatności są z góry na okresy miesięczne lub roczne za pomocą instrumentu płatniczego udostępnionego przez użytkownika do tego celu. Po pomyślnym przetworzeniu płatności użytkownik otrzymuje fakturę oraz nową licencję, dostępną automatycznie w oprogramowaniu. Co do zasady subskrypcja jest bezterminowa.
21 ANULOWANIE SUBSKRYPCJI Subskrypcja jest bezterminowa, a użytkownik może ją anulować w każdym czasie bez podawania powodów. Subskrypcja może zostać anulowana przez licencjodawcę z ważnych powodów, w tym przy naruszeniu warunków licencji, braku płatności za kolejny okres rozliczeniowy albo przy wycofaniu danego oprogramowania z oferty. Anulowanie jest skuteczne na koniec danego okresu rozliczeniowego. W przypadku subskrypcji odstąpienie od umowy nie ma zastosowania, z wyjątkiem pierwszych 14 DNI z pierwszego okresu subskrypcji.

Oferta i cena

22 INICJATYWA Zawarcie umowy imiennej licencji indywidualnej następuje z wyłącznej inicjatywy użytkownika mającego zamiar zawrzeć umowę imiennej licencji indywidualnej, w zakresie wybranym przez siebie wyłącznie z aktualnej oferty licencjodawcy. Ramowa oferta licencjodawcy prezentowana na stronie internetowej licencjodawcy i obowiązuje wyłącznie w okresie i w zakresie tam podanym, może się zmieniać w czasie i nie wiąże ani na przyszłość, ani w odniesieniu do przyszłości.
23 OKREŚLENIE CENY Oprogramowanie jest co do zasady przeznaczone do celów zawodowych dla czynnych podatników VAT. W ofercie wskazuje się przynajmniej cenę netto oraz stawkę podatku VAT. Najdalej w etapie zamówienia, przed zamówieniem z obowiązkiem płatności, zostanie określona cena brutto. Cena określona na stronie internetowej jest ceną ostateczną, nie pobiera się opłaty za realizację zamówienia ani za dostawę w formie cyfrowej.
24 OFERTA INDYWIDUALNA Wyłącznie w przypadku, gdy zamawiającym jest jednostka finansów publicznych, administracji państwowej, samorządowej albo osoba prawna, licencjodawca może przedstawić indywidualną ofertę cenową według własnego uznania. Wystawienie indywidualnej oferty oznacza wyłącznie ofertę indywidualną w zakresie ceny lub terminu płatności i nie oznacza indywidualnego określenia żadnych innych parametrów umowy, chyba że w ofercie wprost wskazano inaczej. W przypadku gdy zamawiającym ma być osoba fizyczna, indywidualnej oferty nie wystawia się.
25 FAKTURA PRO-FORMA Licencjodawca może wystawić fakturę pro-forma według własnego uznania, w szczególności w sposób automatyczny po złożeniu zamówienia przez klienta. Wystawienie faktury pro-forma oznacza wyłącznie potwierdzenie ceny ceny oraz terminu płatności i nie oznacza indywidualnego określenia żadnych innych parametrów umowy. Nieopłacenie faktury pro-forma w terminie na niej określonym unieważnia ofertę.

Płatności

26 WYMÓG PŁATNOŚCI Z GÓRY Licencjodawca uzależnia zawarcie umowy imiennej licencji indywidualnej od opłacenia z góry należności za pomocą automatycznego systemu płatniczego, udostępnionego na stronie internetowej licencjodawcy. Wyłącznie w przypadku, gdy zamawiającym jest jednostka finansów publicznych, administracji państwowej, samorządowej albo państwowa osoba prawna, licencjodawca może zezwolić na płatność odroczoną z terminem płatności 7 DNI od daty zawarcia umowy, pod warunkiem pisemnej akceptacji wcześniej przedstawionej oferty indywidualnej.
27 SPOSÓB PŁATNOŚCI Automatyczny system płatności obsługuje karty płatnicze VISA i MASTERCARD, płatności elektroniczne typu BLIK oraz przelewy elektroniczne z szeregu banków. Zakres dostępnych form płatności może się zmieniać w następstwie zmiany umowy z agentem płatniczym i jest podany na stronie internetowej sprzedawcy.
28 REALIZACJA PŁATNOŚCI Płatności obsługiwane są i przetwarzane przez uprawnionego agenta płatniczego poza kontrolą i wiedzą licencjodawcy. Licencjodawca otrzymuje wyłącznie informację o pomyślnej lub niepomyślnej realizacji płatności. Czas otrzymania takiej informacji zależy od formy płatności. W przypadku kart płatniczych realizacja płatności odbywa się w czasie rzeczywistym, ale realizacja płatności może trwać do 7 dni roboczych, zależnie od decyzji wystawcy narzędzia płatniczego. Jeśli podano prawidłowy adres e-mail przy zamówieniu, system może automatycznie przesłać na ten adres potwierdzenie prawidłowej realizacji płatności. Realizacja płatności nie oznacza zawarcia umowy. Jeśli przy zamówieniu podano numer telefonu komórkowego, licencjodawca może przesłać na ten numer wiadomości SMS potwierdzenie otrzymania płatności, informacje rozliczeniowe i podobne.

Zawarcie umowy

29 ZAWARCIE UMOWY Zawarcie umowy imiennej licencji indywidualnej następuje z wyłącznej inicjatywy użytkownika mającego zamiar zawrzeć umowę imiennej licencji indywidualnej w zakresie wybranym przez siebie wyłącznie z aktualnej oferty licencjodawcy, prezentowanej na stronie internetowej licencjodawcy. Zawarcie umowy imiennej licencji indywidualnej następuje w sposób elektroniczny na stronie internetowej licencjodawcy po podaniu w odpowiednim formularzu prawdziwych danych zamawiającego, po wykonaniu płatności za pomocą systemu elektronicznego oraz po pomyślnej weryfikacji przez licencjodawcę. Do czasu zakończenia procedury sprzedaż nie następuje. Procedura może trwać do 14 DNI. Zawarcie umowy imiennej licencji indywidualnej następuje po zakończeniu przez licencjodawcę pozytywnej weryfikacji zamówienia oraz pozytywnej weryfikacji płatności.
30 ZAWARCIE UMOWY Z OFERTĄ INDYWIDUALNĄ Jeśli licencjodawca wystawił fakturę pro-forma, zawarcie umowy następuje z chwilą zaksięgowania płatności przez licencjodawcę, co może trwać do 14 DNI od daty wpłaty. Jeśli licencjodawca zezwolił w ofercie indywidualnej na zawarcie umowy z odroczonym terminem płatności, zawarcie umowy następuje z chwilą weryfikacji pisemnej akceptacji tej oferty indywidualnej z obowiązkiem zapłaty.
31 ZASTRZEŻENIE Licencjodawca zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy, jeśli użytkownik korzystał z prawa do odstąpienia od umowy, podano dane nieprawidłowe, płatność nie nastąpiła albo z innych ważnych przyczyn. Odmowa zawarcia umowy oznacza zwrot ewentualnej wpłaty dla użytkownika, co wyklucza pozostałe roszczenia.

Wystawienie licencji

32 WYSTAWIENIE LICENCJI Zawarcie umowy zostaje potwierdzone wystawieniem elektronicznego dokumentu imiennej licencji indywidualnej w najbliższym możliwym terminie, z reguły nie później niż kolejnego dnia roboczego po zakończeniu weryfikacji. Imienna licencja indywidualna jest udostępniana bezpośrednio na serwerze licencjodawcy w sposób umożliwiający aktywację.
33 DOKUMENTY ELEKTRONICZNE Podstawową formą imiennej licencji indywidualnej jest dokument elektroniczny, które zostaną przesłane w formacie PDF na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej. Wysyłka odbywa się z reguły nie później niż kolejnego dnia roboczego po wystawieniu tych dokumentów. Jeśli przy zamówieniu podano numer telefonu komórkowego, licencjodawca może przesłać na ten numer wiadomości SMS zawierające kody umożliwiające aktywację imiennej licencji indywidualnej w oprogramowaniu oraz informacje o wygasaniu licencji.
34 DOKUMENTY PAPIEROWE Na życzenie zamawiającego, w szczególności gdy zamawiającym jest jednostka finansów publicznych, administracji państwowej, samorządowej albo państwowa osoba prawna, licencjodawca może przesłać pocztą papierowy wydruk imiennej licencji indywidualnej. Wysyłka poczty papierowej odbywa się z reguły nie później niż siódmego dnia roboczego po wystawieniu dokumentu elektronicznego.

Faktury

35 WYSTAWIENIE FAKTURY Przyjęcie płatności z tytułu zawarcia umowy imiennej licencji indywidualnej potwierdzone zostanie wystawieniem faktury w trybie i terminie określonym odrębnymi przepisami, to jest z reguły nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po zawarciu umowy. Licencjodawca dokłada starań, aby wystawienie faktury nastąpiło niezwłocznie. Podstawową formą fakturowania są faktury elektroniczne, które zostaną przesłane w formacie PDF na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej. Wysyłka odbywa się z reguły nie później niż kolejnego dnia roboczego po wystawieniu tych dokumentów. Jeśli przy zamówieniu podano numer telefonu komórkowego, licencjodawca może przesłać na ten numer wiadomości SMS zawierające informację o wystawieniu faktury.
36 FAKTURY PAPIEROWE Na życzenie zamawiającego, w szczególności gdy zamawiającym jest jednostka finansów publicznych, administracji państwowej, samorządowej albo państwowa osoba prawna, licencjodawca może przesłać pocztą papierowy wydruk faktury. Wysyłka poczty papierowej odbywa się z reguły nie później niż siódmego dnia roboczego po złożeniu takiego życzenia, o ile faktura została już wystawiona, albo nie później niż siódmego dnia roboczego po dniu wystawienia faktury.

Aktywacja licencji

37 AKTYWACJA LICENCJI Z chwilą wydania imiennej licencji indywidualnej staje się ona dostępna w ramach systemu elektronicznego w celu aktywacji. Aktywacja jest wymogiem konsumpcji umowy imiennej licencji indywidualnej. Aktywacja imiennej licencji indywidualnej następuje z inicjatywy użytkownika. W celu aktywacji imiennej licencji indywidualnej użytkownik powinien postępować zgodnie z instrukcjami widocznymi w oprogramowaniu w taki sposób, aby aktywować tę licencję. Aktywacja imiennej licencji indywidualnej oraz każdorazowa weryfikacja tej aktywacji odbywa się przez internet. Nie jest możliwe aktywowanie imiennej licencji indywidualnej zdalnie, telefonicznie, przez BOK, przez osoby trzecie ani w inny sposób. Z chwilą aktywacji imiennej licencji indywidualnej umowę uważa się za skonsumowaną, w szczególności w zakresie treści cyfrowych. co nie wpływa na prawo do odstąpienia od umowy na pozostałych zasadach określonych w tym dokumencie.
38 ILOŚĆ AKTYWACJI Ilość aktywacji imiennej licencji indywidualnej powinna odpowiadać ilości stanowisk określonej w tej w umowie, z uwzględnieniem prawa do użycia na trzech stanowiskach w zakresie określonym w tym dokumencie. Ilość dokonanych aktywacji jest weryfikowana przez oprogramowanie. Przekroczenie dopuszczalnej ilości aktywacji może skutkować niemożnością korzystania z oprogramowania. W razie przenoszenia oprogramowania na inne stanowisko użytkownik aktywuje licencję imiennej licencji indywidualnej na tym stanowisku oraz niezwłocznie usunie licencję z dotychczasowego stanowiska. Nie istnieje możliwość dezaktywacji licencji.

Zmiany i wznowienia

39 ZMIANA UMOWY Zmiana umowy imiennej licencji indywidualnej ani jej wydłużenie nie jest możliwe. Jeśli użytkownik chce skorzystać z dodatkowych funkcjonalności oprogramowania, może zawrzeć odrębną umowę imiennej licencji indywidualnej, opiewającą na pakiety i funkcje dodatkowe. Nowa umowa podlega zasadom i cennikowi obowiązującymi w momencie jej zawierania i nie jest związana z umową podstawową, w szczególności co do okresu ważności licencji. Użytkownik może mieć więcej niż jedną umowę imiennej licencji indywidualnej, razem składające się na wybrany przez niego zakres funkcjonalności.
40 WZNOWIENIE UMOWY Przez wznowienie umowy rozumie się zawarcie nowej umowy imiennej licencji indywidualnej na zasadach obowiązujących w dniu zawarcia tej umowy, w sposób pozwalający na dalsze korzystanie z oprogramowania w sposób nieprzerwany po dniu wygaśnięcia dotychczasowej imiennej licencji indywidualnej. Wznowienie umowy odbywa się na wniosek licencjobiorcy wyłącznie za pomocą systemu elektronicznego dostępnego na stronie internetowej licencjodawcy podobnie, jak zawarcie umowy podstawowej.

Odstąpienie

41 ODSTĄPIENIE OD UMOWY Licencjobiorca może odstąpić od umowy imiennej licencji indywidualnej bez podania przyczyn w ciągu 14 DNI od daty nabycia imiennej licencji indywidualnej, a po tej dacie wyłącznie za uprzednią zgodą licencjodawcy, nie dłużej niż przez rok od zawarcia umowy i wyłącznie z ważnych przyczyn. Zgoda licencjodawcy nie jest wymagana, jeśli odstąpienie następuje z tytułu niezgodności z umową, a rękojmia nie została skutecznie wyłączona. W przypadku subskrypcji prawo do odstąpienia od umowy jest wyłączone, z wyjątkiem pierwszych 14 DNI z pierwszego okresu subskrypcji.
42 REALIZACJA ODSTĄPIENIA Aby odstąpić od umowy imiennej licencji indywidualnej, należy wysłać żądanie na adres poczty elektronicznej, z którego licencjodawca przesłał potwierdzenie zawarcia umowy imiennej licencji indywidualnej, albo przesłać pismo na adres licencjodawcy albo wskazać to żądanie w inny, jasny sposób tak, aby licencjodawca mógł się z nim zapoznać. Odstąpienie od umowy musi zawierać dane użytkownika umożliwiające identyfikację, wskazanie, że chodzi o odstąpienie od umowy, zostać złożone wobec licencjodawcy w terminie 14 DNI od daty nabycia albo zawierać uzasadnienie dla innego terminu. Przykładowy wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest następujący: "Ja [dane klienta] odstępuję od umowy [oznaczenie umowy] z dniem [data] [z powodu]". Pola w nawiasach są opcjonalne.
43 UNIEWAŻNIENIE LICENCJI Odstąpienie od umowy imiennej licencji indywidualnej unieważnia imienną licencję indywidualną. Użytkownik zobowiązany jest usunąć oprogramowanie ze swojego komputera, chyba że zamierza korzystać z licencji ramowej w zakresie określonym w tej licencji, z wyłączeniem sytuacji, gdy powód lub tryb odstąpienia od umowy wyklucza skorzystanie z licencji ramowej.
44 ZWROT OPŁATY W razie odstąpienia od umowy w ciągu 14 DNI od daty zawarcia umowy kwota zwrotu odpowiada kwocie faktycznie zapłaconej przez użytkownika bez potrąceń. W przypadku odstąpienia za zgodą licencjodawcy po tej dacie, kwota zwrotu jest określona w oparciu o nieskonsumowaną część umowy imiennej licencji indywidualnej w stosunku miesięcznym. Wypłata zwrotu może wymagać dochowania przez użytkownika imiennej licencji indywidualnej procedury określonej w ustawie, w szczególności akceptacji faktury korygującej albo złożenia równoważnego oświadczenia. Zwrot zostanie wykonany niezwłocznie wyłącznie na oryginalną formę płatności. Przetworzenie zwrotu może trwać do 14 DNI.

Dane osobowe

45 DANE OSOBOWE Dane osobowe podawane są dobrowolnie przez użytkownika zamierzającego zawrzeć umowę imiennej licencji indywidualnej w celu realizacji zamówienia oraz późniejszej obsługi tej umowy. Dane określone wyżej będą przetwarzane przez sprzedawcę, licencjodawcę lub podmioty działające na jego rzecz oraz podwykonawcy.
46 PRZETWARZANIE Dane przetwarzane będą wyłącznie w celu A. realizacji zamówienia, B. wydania licencji, C. obsługi licencji, D. marketingu produktów własnych, E. rozliczeń księgowych, w szczególności w następującym zakresie: F. rozliczenia księgowe (do 6 lat od zakupu), G. rozliczenia legalności licencji (do 10 lat od zakupu), H. lista licencji zablokowanych (w trybie ciągłym, do 365 dni po okresie wygasania danej licencji) albo w innym zakresie określonym w odrębnych przepisach lub wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ich poprawiania, a także wniesienia sprzeciwu. Sprzeciw zostanie oddalony, jeśli obowiązujące przepisy prawa albo ważny interes prawny sprzedawcy dają podstawę do przetwarzania. Ponieważ przetwarzane są wyłącznie dane osobowe podane przez klienta, domniemywa się, że posiada on informację o tym przetwarzaniu.

Zasady prywatności

47 KOMUNIKACJA Z SERWEREM W celu świadczenia usług drogą elektroniczną, usług inicjowanych czynnościami użytkownika w programie oraz weryfikacji aktywacji imiennej licencji indywidualnej, każdorazowo następuje komunikacja z serwerem usług internetowych, będącym pod kontrolą licencjodawcy. Komunikacja z serwerem jest warunkiem użytkowania oprogramowania. Brak zgody użytkownika na taką komunikację wyklucza korzystanie z oprogramowania, a użytkownik w takim razie powinien niezwłocznie odstąpić od umowy. Zakazane jest wykorzystywanie procedury komunikacji z serwerem w inny sposób, niż za pośrednictwem oprogramowania.
48 PRZEKAZYWANIE DANYCH W celu zapewnienia możliwości świadczenia usługi, przekazywane są metadane, w szczególności adres IP, indywidualny identyfikator instalacji, identyfikator aktywacji. oznaczenie imiennej licencji indywidualnej, metadane techniczne oprogramowania, systemu operacyjnego lub komputera oraz metadane dotyczące użytkowanej funkcji. Nie są przekazywane żadne dane z programu, w tym dane osobowe ani finansowe rejestrowane w oprogramowaniu, takie jak dane klientów, zawartość faktur itp., z wyjątkiem sytuacji, gdy wynika to wprost z żądania użytkownika, na przykład funkcja wyszukiwania kodów pocztowych przekazuje adres, dla którego ma być wyszukany kod pocztowy.
49 ZGŁOSZENIA TECHNICZNE Oprogramowanie może udostępniać funkcję zgłoszenia technicznego, która ze swojej istoty wymaga przesłania bardziej szczegółowych informacji dotyczących sprzętu lub systemu operacyjnego, konfiguracji oprogramowania albo ustawień użytkownika. Treść danych niezbędnych do przesłania jest prezentowana na ekranie przed wykonaniem zgłoszenia, a realizacja zgłoszenia jest poprzedzona wyrażeniem zgody na przesłanie tych informacji. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody, przesłanie zgłoszenia nie jest możliwe.

Dane w programie

50 DANE W PROGRAMIE Oprogramowanie ze swojej natury może służyć do gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych osobowych, finansowych albo innego rodzaju. Dane wprowadzane w oprogramowaniu przetwarzane są bezpośrednio przez użytkownika na swoich własnych zasadach. Licencjodawca nie ma wglądu do danych gromadzonych, przechowywanych i przetwarzanych w programie, nie przetwarza i nie gromadzi, nie przetwarza i nie przechowuje ich. Licencjodawca nie nadzoruje gromadzenia, przechowywania ani przetwarzania danych w oprogramowaniu, nie ma na to wpływu i nie odpowiada za skutki lub zaniechania w tym zakresie.
51 ODPOWIEDZIALNOŚĆ Licencjodawca nie odpowiada za zmianę, utratę lub inne skutki odnośnie danych przechowywanych w oprogramowaniu.. Całkowite ryzyko, odpowiedzialność i obowiązki w tym zakresie są po stronie użytkownika. Obowiązkiem użytkownika jest wprowadzenie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, fizycznych i prawnych w taki sposób, by przetwarzanie danych w oprogramowaniu odbywało się zgodnie z prawem
52 KOPIE ZAPASOWE Obowiązkiem użytkownika jest wykonywanie kopii zapasowych we własnym zakresie. Licencjodawca nie oferuje wykonywania kopii zapasowych ani usługi ich przechowywania. Oprogramowanie może posiadać funkcję wykonywania uproszczonych kopii zapasowych we wskazanej przez użytkownika lokalizacji, ale nie oznacza to przeniesienia odpowiedzialności za wykonywanie kopii zapasowych. Rekomendowane jest wykonywanie kopii zapasowej przynajmniej na koniec każdego dnia pracy, w lokalizacji i formie odrębnej od miejsca instalacji i użytkowania oprogramowania.
53 AWARIE W razie stwierdzenia nieprawidłowej pracy oprogramowania, w szczególności związanej z dostępem do danych, użytkownik zobowiązany jest przerwać pracę i skontaktować się z licencjodawcą za pomocą funkcjonalności udostępnionej bezpośrednio w oprogramowaniu. Kontynuowanie pracy w stanie awarii może doprowadzić do uszkodzenia albo utraty części lub całości danych.

Funkcje podatkowe

54 DANE PODATKOWE Oprogramowanie ze swojej natury może służyć do gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych związanych z obowiązkiem rozliczenia podatkowego, w tym w zakresie podatku od towarów i usług, podatku dochodowego albo innych podatków lub należności publicznoprawnych. Licencjodawca nie ma wglądu, nie nadzoruje i nie ma wpływu na wykorzystywanie oprogramowania do celów rozliczeń podatkowych. Użytkownik wykonuje rozliczenia podatkowe w imieniu własnym lub cudzym z własnej inicjatywy i na swoich własnych zasadach.
55 DORADZTWO PODATKOWE Licencjodawca nie świadczy usługi doradztwa podatkowego. Wszelkie informacje, zalecenia oraz instrukcje w oprogramowaniu albo w dokumentacji dodatkowej nie stanowią porady podatkowej, służą wyłącznie wskazaniu prawidłowego wykorzystywania oprogramowania. Odpowiedzialność za prawidłowość rozliczenia podatków, w tym odpowiedzialność karno-skarbowa, spoczywa w całości po stronie użytkownika. Użytkownik jest zobowiązany korzystać z doradztwa podatkowego osób do tego upoważnionych.
56 GENEROWANIE PLIKÓW JPK Oprogramowanie może umożliwiać generowanie plików JPK związanych z bieżącym rozliczeniem podatkowym albo na żądanie. Użytkownik jest zobowiązany postępować przy generowaniu pliku ściśle według instrukcji obsługi oprogramowania oraz zweryfikować treść pliku JPK przed złożeniem. Licencjodawca nie odpowiada za treść, format i zawartość pliku JPK generowanego z programu oraz za skutki złożenia albo niezłożenia takiego pliku lub niemożność jego wygenerowania.
57 KONTROLA PODATKOWA Licencjodawca nie uczestniczy w kontroli podatkowej prowadzonej u użytkownika. Użytkownik jest obowiązany korzystać z doradztwa podatkowego osób do tego upoważnionych. Użytkownik jest zobowiązany wykonywać odpowiednie kopie zapasowe, w tym kopie służące prawidłowej realizacji obowiązku przechowywania danych podatkowych w sposób i w trybie określonym przepisami.

Obsługa klienta

58 OBSŁUGA KLIENTA Obsługa klienta świadczona jest w formie wsparcia telefonicznego albo za pomocą poczty elektronicznej wyłącznie w zakresie zwykłego użytkowania oprogramowania. Obsługa nie jest świadczona w zakresie urządzeń lub oprogramowania zewnętrznego, sprzętu klienta, doradztwa podatkowego, technicznego ani innych podobnych treści. W każdym razie obsługa jest ograniczona do aktualnej wersji oprogramowania. Jeśli użytkownik nie posiada aktualnej wersji oprogramowania, świadczenie obsługi nie jest możliwe. Nie jest świadczona elektroniczna pomoc zdalna, pomoc o charakterze osobistym ani żadne inne usługi w miejscu instalacji oprogramowania.
59 OBSŁUGA NIEODPŁATNA Obsługa nieodpłatna świadczona jest wyłącznie dla użytkowników w okresie obowiązywania umowy imiennej licencji indywidualnej, z ograniczeniem do jednego zdarzenia w miesiącu albo trzech zdarzeń w trakcie całej umowy, w okresie ograniczonym do dni roboczych, w godzinach pracy BOK, bez określenia gwarantowanego czasu reakcji.
60 OBSŁUGA ODPŁATNA W zakresie nieujętym obsługą nieodpłatną jest możliwe świadczenie obsługi odpłatnej w ramach nowej umowy imiennej licencji indywidualnej. Jeśli umowa ta nie określa szczegółowo zakresu obsługi odpłatnej, przyjmuje się, że jest tożsama z zakresem obsługi nieodpłatnej z wyłączeniem ograniczenia ilości zdarzeń.

Wymagania techniczne

61 KOMPUTER Oprogramowanie jest przeznaczone do pracy na komputerze stacjonarnym o kompletnej konfiguracji rynkowej, w odpowiednim stanie technicznym, podłączonym do stałego zasilania i posiadającym stałe połączenie z internetem. Praca na komputerze przenośnym, zasilanym bateryjnie, z niestabilnym połączeniem internetowym, z elementami niestandardowymi, w warunkach awarii zasilania lub w innym warunkach o charakterze trudnym może być niestabilna, nieefektywna albo niemożliwa. Oprogramowanie jest przeznaczone do pracy ze standardowym systemem Windows w wersji bieżącej, publicznej i stabilnej. W przypadku użycia funkcjonalności albo obcego oprogramowania blokującego albo zmieniającego standardowe działanie systemu operacyjnego, funkcjonowanie oprogramowania może być niestabilne, nieefektywne albo niemożliwa. Wykaz dodatkowych wymagań technicznych oraz zalecenia co do konfiguracji sprzętu, systemu operacyjnego i oprogramowania umieszczony jest na stronie internetowej licencjodawcy.
62 PERYFERIA Minimalna efektywna rozdzielczość ekranu określona jest na stronie internetowej licencjodawcy. Efektywna rozdzielczość ekranu powinna być zgodna z fizyczną rozdzielczością ekranu. Jeśli użytkownik korzysta z funkcjonalności zmieniającej efektywną rozdzielczość ekranu, funkcjonalności dla osób ze specjalnymi potrzebami albo z innych tego rodzaju udogodnień, funkcjonowanie oprogramowania może być niestabilne, nieefektywne albo niemożliwa. Oprogramowanie przeznaczone jest do pracy z lokalnym dyskiem twardym o odpowiedniej pojemności i wydajności, w szczególności z dyskiem półprzewodnikowym sprawnym technicznie. Praca z dyskiem zdalnym, sieciowym, zewnętrznym, współdzielonym, wirtualnym albo podobnym dyskiem niestandardowym może być niestabilna, nieefektywna albo niemożliwa. Oprogramowanie wymaga drukarki A4 o rozdzielczości minimalnej 300 dpi. Obsługa innych urządzeń zewnętrznych, w tym drukarek fiskalnych lub drukarek etykiet, jest ograniczona do sprzętu wykazanego w Bazie Wiedzy na stronie internetowej licencjodawcy.
63 PRACA W TRYBIE CIĄGŁYM Oprogramowanie nie jest przeznaczone do pracy w trybie ciągłym. Po zakończeniu wykonywania czynności użytkownik powinien zakończyć pracę programu i wykonać kopię zapasową. Użytkowanie oprogramowania w trybie ciągłym albo z użyciem funkcji uśpienia, hibernacji albo podobnej może być niestabilna, nieefektywna albo niemożliwa.
64 FOLDER INSTALACJI Oprogramowanie wymaga instalacji na komputerze lokalnym oraz swobodnego dostępu do plików w folderze instalacji oraz w folderze tożsamości. Instalacja w folderach specjalnych CSIDL, systemowych, wirtualnych, odłączalnych, zdalnych, w folderach dysków VHD, jest niedozwolona. Oprogramowanie może zezwalać na pracę z tożsamością sieciową w stabilnej sieci lokalnej z odpowiednią przepustowością, pod warunkiem przestrzegania instrukcji obsługi udostępnionej przez licencjodawcę na stronie internetowej.

Pobierz licencję na trwałym nośniku PDF. Pobierz teraz


Jasna umowa licencji ramowej. Przejrzysta licencja.
Przejrzysta licencja na oprogramowanie. Bez długoterminowego zobowiązania. Bezpłatny okres próbny. Możliwość odstąpienia od umowy. Każdego dnia tysiące użytkowników korzystają z naszych programów i chcemy, byś był jednym z nich.